Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego

 1. Co daje mi polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.twojscenariusz.pl (zwana dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjno – uzupełniający, przez co należy rozumieć, że nie jest o umowa lub regulamin, zatem nie stanowi źródła obowiązków i prawa dla Klientów. 

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej. Zanim nam udostępnisz dane musisz się na tą klauzulę zgodzić. 

W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora pierwszeństwo mają klauzule informacyjne.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Twój scenariusz Agnieszka Brząkała ul. Wilczak 18k/3, 61-623 Poznań (dalej: „Administrator „) – operator i właściciel internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem  www.twojscenariusz.pl  będący również sprzedawcą.

 1. Kontakt

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego na stronie sklepu lub prześlij swoje zapytanie na adres pocztowy:  Agnieszka Brząkała ul. Wilczak 18k/3, 61-623 Poznań lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: twojscenariusz@gmail.com

 1. Dane osobowe

Dane osobowe pozwalające zidentyfikować osobę(zwane dalej: „Danymi Osobowymi”) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie dotyczą one osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi , tj. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,  których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Pozyskiwanie i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są  niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a w szczególności:

 1. świadczenia usługi  sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej internetowej platformy handlowej w tym dokonywania transakcji, składania zamówień,  płatności i realizacji dostawy przez naszych zaufanych kontrahentów;  
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 4. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
 5. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi sprzedaży lub dostawy
 6. świadczenia usługi newslettera 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 1. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 2. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 3. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, choć nie dłużej niż jest nam to potrzebne do celów które wskazaliśmy powyżej.

Dane które przetwarzamy to dane podane w formularzu przy składaniu zamówienia, składaniu zamówień a w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]).

W przypadku ewentualnego zawieszenia lub likwidacji sklepu internetowego z dowolnych przyczyn, dane osobowe pozyskane w związku z jej funkcjonowaniem,  będą przetwarzana przez Administratora do momentu upływu terminów dochodzenia wszelkich roszczeń, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. 

Jeśli z własnej woli, nie wiadomo z jakich przyczyn, udzielisz nam dodatkowo informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej) będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. Na pewno nie powierzymy ich nikomu. 

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy okazji wysyłania komentarzy, a w tym opinii i ocen, do Towarów oraz innych produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.twojscenariusz.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Właściciel sklepu internetowego nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie. 

 1. Czy muszę podać moje dane? 

Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 1. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest obligatoryjność przy obsłudze reklamacji. 

W pozostałych przypadkach podstawą prawną mogą być:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Komu możemy przekazywać Twoje dane? 

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. 

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta. 

W przetwarzaniu Danych Osobowych głównie biorą udział biuro rachunkowe obsługujące Administratora.  Twoje dane osobowe, w przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Prawa Klienta

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 3. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). 
 1. Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Administrator uwzględniając stan swojej wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.